สสวท. ขอเชิญคุณครู สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา

สสวท. ขอเชิญคุณครู สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือมีบ้างเล็กน้อย และมีความพร้อมที่จะอบรมได้เต็มวันในวันอบรมทั้งสองวัน

ผู้สอนใจลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3EYvsXr

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ภายใน วันที่ 4 ธ.ค. 64