ช่องทางการจัดส่งหนังสือราชการ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

สสวท. ขอแจ้งการจัดส่งหนังสือราชการ ในช่วงการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
หน่วยงานสามารถจัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

saraban@ipst.ac.th