สสวท. อบรมครูออนไลน์ฟรี หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI for Schools หลักสูตร 4 เปิดรับสมัคร 15 ส.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมครูออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูเข้าใจถึงความจำเป็นและความสำคัญของ AI โดยเปิดอบรมครูออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI for Schools หลักสูตร 4 (Integration)การพัฒนา AI application เพื่อการใช้งานได้จริง ครูและผู้สนใจสมัครแล้วเรียนได้เลย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 สมัครฟรีที่ https://teacherpd.ipst.ac.th ศึกษารายละเอียดที่ https://www.facebook.com/oho.ipst