สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนคุณครูสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูออนไลน์สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1 สมัครและอบรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง  23 พฤศจิกายน 2564 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาเทคโนโลยี สสวท. เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/dtthailand หรือเว็บไซต์ : http://designtechnology.ipst.ac.th