สสวท. จัดอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการอบรมครู รอบครูผู้สอนจากระบบทางไกล (รายการสด) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

โดย สสวท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่าย ใกล้ตัว เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหา โดยบูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รายการสด) เป็นรูปแบบออนไลน์ แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา
  2. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
  3. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว
  4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
  5. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต
  6. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง
  7. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
  8. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน
  9. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
  10. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ในภาพคุณครูขณะอบรมออนไลน์ นำส่งผลการทำกิจกรรม ภาพขณะทำการทดลอง ภาพการชมคลิป ภาพบันทึกผลการทดลอง สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล smttraining@ipst.ac.th