เตรียมความพร้อมซ้อมฝึกฝนกับ ระบบการสอบออนไลน์ Online Testing

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดให้ครู อาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจทดลองใช้งาน        ระบบการสอบออนไลน์ Online Testing มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบ เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต จำนวนข้อสอบหลากหลาย ทั้งข้อสอบเนื้อหาตามตัวชี้วัดและบทเรียนในหนังสือเรียน สสวท. นอกจากนี้ยังมีข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพที่เผยแพร่แล้ว ระบบใช้งานง่ายคลิกเข้าทำข้อสอบที่ต้องการได้สะดวก พร้อมทั้งดูคะแนน และ เฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ รายงานผลการสอบที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทดลองเพื่อ เตรียมความพร้อมได้ที่ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) http://onlinetesting.ipst.ac.th