สสวท. ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ต่อมาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเวียนมติ ครม. ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ จากประชาชน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นไปตามมาตรการ อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน และเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล สสวท. จึงได้จัดทำประกาศ สสวท. เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และหรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

เอกสารแนบ ประกาศ สสวท.


ส่งข้อความถึงเรา