เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

  • กำกับ ดูแล รับผิดชอบ และพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการการดำเนินงานของฝ่ายฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
  • วางแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปสู่การได้รับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ได้รับการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายในองค์กร
  • ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบจากภายนอก ผู้สอบบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในราบรื่นภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือ การวางระบบควบคุมภายในภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
  • ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชา
    ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี