สสวท. จัดให้ ใช้ฟรี สื่อเสริมการเรียนรู้โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

สสวท. จัดให้ ใช้ฟรี  สื่อเสริมการเรียนรู้โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูเสริมความเข้าใจให้ห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่อธิบายการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โดยเฉพาะการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา แบบต่าง ๆ  สื่อเสริมการเรียนรู้สีสันสดใสพร้อมดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มความเข้าใจฟรีที่ คลังความรู้ SciMath https://www.scimath.org/apps