เรียนสอนออนไลน์ โปรเจกต์ 14 ช่วยได้ทั้งวิทย์ คณิต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ชวนใช้ฟรี Project 14 โครงการสอนออนไลน์รับยุค นิวนอร์มัลที่รวมวีดิทัศน์การสอนทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ครบทุกช่วงชั้น ตรงตามหลักสูตร สสวท. และตัวชี้วัด พร้อมตัวอย่างเพิ่มความเข้าใจ คุณครูสามารถใช้เป็นแนวทางการสอนออนไลน์  นักเรียนใช้ทบทวนเสริมความเข้าใจได้ทุกเวลา ใช้งานฟรีที่ 

YouTube IPST Proj14 :  https://youtube.com/c/IPSTProj14 ,   Website IPST Proj14  : https://proj14.ipst.ac.th หรือดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/ipstproj14