ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท.

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 13 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ
2. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์​ ดร.คุณ​หญิง​สุ​มณฑา​ พรหม​บุญ​ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป