ครูโค้ดดิ้งวิ่งทันโลก สสวท.ชวนครูพัฒนาความรู้ด้วยสื่อออนไลน์ ทบทวนได้สะดวกตั้งแต่ประถมต้นถึงมัธยมปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) ด้วยสื่อออนไลน์ฟรี ทุกที่ ทุกโอกาส โดยสามารถทบทวนหลักสูตร C4T ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 ช่วงชั้น ผ่านคลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) จำนวน 150 คลิป หลากหลายเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียน คลิกเลือกตามระดับชั้นที่สอนได้สะดวกที่

ประถมศึกษาตอนต้น https://bit.ly/3iQ0iGS

ประถมศึกษาตอนปลาย https://bit.ly/2FEk1LD

มัธยมศึกษาตอนต้น https://bit.ly/3hQ4DZg

มัธยมศึกษาตอนปลาย https://bit.ly/2Ei2uYH