รมช.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมจำลองห้องเรียนการสอน Plugged Coding ในรูปแบบออนไลน์ “สสวท. พัฒนาผลงานหนุนนโยบาย ศธ.สร้างคนทันศตวรรษ 21”

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจกรรมจำลองห้องเรียนการสอน Plugged Coding ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในงานแถลงข่าวโครงการ Next Normal with Smart Devices “พี่ใหญ่ให้ยืม” พร้อมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนทุกภาคส่วน ช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียน Learn From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นำชมและอธิบายรายละเอียด ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนออนไลน์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี รวมถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการจะเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1. ศักยภาพของตัวผู้สอนหรือครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. Digital Content หรือ บทเรียนออนไลน์ ทำอย่างไรให้การเรียนออนไลน์นั้นสนุกและมีประสิทธิภาพ 3. เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เทคโนโลยี 4G หรือ 5G และ 4. Smart Device หรือ อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Smartphone หรือ Tablet ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในส่วนของ สสวท. ได้ดำเนินภารกิจส่งเสริมการเรียนออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด เพื่อมุ่งให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่สะดุดและปลอดภัยจากโรคระบาด พร้อมทั้งสร้างครูคุณภาพรับมือการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยอบรมเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สสวท. ยังได้พัฒนา Digital Content ภายใต้ชื่อ Project 14 ตอบโจทย์การเรียนยุค New Normal ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่มีสะดุด ลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครองในการเรียนสอนออนไลน์ช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง สสวท. ได้พัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัย ครบทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรงตามหลักสูตร หนังสือเรียน สสวท. มีคลิปการสอน อินโฟกราฟิก และแอนิเมชัน อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย เป็นเครื่องมือช่วยครูให้สอนออนไลน์ได้น่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนจากบ้าน (Learn from Home) ได้ด้วยความเข้าใจและไม่น่าเบื่อ

ภายในงาน รมช.กระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้ความสนใจชมการสาธิตการสอน Plugged Coding ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ของคุณครูนุกูล สถาพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง และวิทยากรแกนนำของสาขาเทคโนโลยี สสวท. โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 14 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ เนื้อหาการสอนเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีไทย โดยให้นักเรียนใช้โปรแกรม Scratch สร้างแอนิเมชันงานลอยกระทง นักเรียนจะได้เขียนโปรแกรมให้กระทงลอยในแม่น้ำ ท่ามกลางดวงดาว และส่งข้อความอวยพรได้อีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมเรียนรู้ออนไลน์ในครั้งนี้มาจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลพบุรี จำนวน 1 คน โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม จ.ปัตตานี  จำนวน 1 คน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน

การเรียน Coding จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเป็นระบบ ลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมได้ พร้อมกันนี้ สสวท. ยังได้จัดทำหลักสูตรและพัฒนาครูทุกสังกัดทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Plugged Coding ในรูปแบบ Onsite และ Online ให้แก่ครู 3 ระดับ คือ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง ซึ่งปี 2563 มีครูผ่านการอบรมแล้วรวม 26,077 คน และปี 2564 ครูผ่านการอบรม 25,510 คน