สสวท. อบรมครูหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานวิทยาการคำนวณ ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญคุณครูสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom ฟรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564  โดยเป็นครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือ มีบ้างเล็กน้อย และมีความพร้อมที่จะอบรมได้เต็มวันในวันอบรมทั้งสองวัน สมัครที่ https://bit.ly/3EYvsXr ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและที่เฟสบุ๊กสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564