รมช.ศธ เยี่ยมชม โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE มุ่งปั้นเด็กไทยให้เป็นนักคิด นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่มชมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร. พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และโครงการห้องเรียนพิเศษ พสวท. ในการกำกับดูแลของ สสวท. รวมถึงมอบนโยบายในการเปิดภาคเรียนและแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการในความร่วมมือของหน่วยงาน สสวท. สพฐ. สกอ. และสวทช. เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้หลักสูตรการสอนพิเศษที่ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษา การฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0