สสวท. มอบสื่อและอุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนดาราคาม ปี 2565

 ดร. พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วย   ดร.เขมวดี พงศานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. และพนักงาน มอบสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง Tablet จำนวน 46 เครื่อง ให้กับ นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม นำไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ  ณ โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565