สสวท. ร่วมรณรงค์ NO GIFT POLICY “แค่อวยพร ก็พอเพียง”

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติให้ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการงดรับของขวัญ ส่งเสริมการใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพร พร้อมทั้งกําชับข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2561 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562  รวมทั้งประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของบุคลากร สสวท. ในโอกาสต่าง ๆ นั้น

สสวท. เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ สสวท. แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทําจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้สามารถ กระทําได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เครังครัด