ประกาศ สสวท. แต่งตั้ง ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สสวท.

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ลงนาม เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ สสวท.


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content