สสวท. ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับครอบครัวของ ศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอแสดงความเสียใจและขอร่วมอาลัยกับครอบครับของ ท่าน ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์  อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (3 ตุลาคม 2520 ถึง 2 ตุลาคม 2524) กับการจากไปของท่านเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ ท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น

  • ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สสวท. ท่านที่ 2 ของ สสวท. (3 ตุลาคม 2520 ถึง 2 ตุลาคม 2524)
  • ท่านเป็นได้จัดทำคําปฏิญญาของ สสวท. เพื่อให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ สถาบัน และประเทศชาติสืบไป
  • ท่านเป็นผู้ริเริ่มการบริหารจัดการ สสวท. โดยจัดทำโครงสร้างของหน่วยงานให้กว้างมากขึ้น มีการปรับตำแหน่งพนักงานและฐานเงินเดือนให้มีความเหมาะสมทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น ๆ
  • ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ – ไทย
  • ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาตนเองผ่านการอบรมครู

ทั้งนี้คุณความดีที่ท่านได้กระทำไว้ จะยังคงเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาสืบต่อไป

 คำปฏิญญา

โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ สสวท. (ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์) ได้จัดทำคําปฏิญญาของ สสวท. เพื่อให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ สถาบัน และประเทศชาติสืบไป โดยมีความว่า ดังนี้

เรียน  ท่านพนักงาน สสวท.

ในนามของ สสวท. ผมรู้สึกยินดีและขอต้อนรับท่านในการที่ท่านได้มาปฏิบัติงานร่วมกัน ณ สถาบันแห่งนี้

การที่สถาบันจะดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไป พนักงานของสถาบันทุกคนตระหนักดีว่า จำต้องรักษาวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการยึดหลักจริยธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมพึงปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน สถาบันและประเทศชาติเป้นส่วนรวม เพื่อเป็นแบบธรรมเนียมต่อไป จึงพร้อมใจกันให้คำปฏิญญาดังที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

เมื่อท่านได้รับแล้ว โปรดลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันฯ แห่งนี้และประเทศชาติสืบไป

(นายสุขุมสุขุม ศรีธัญรัตน์)

 ผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันที่พนักงานของสถาบันทุกคนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศงานของสถาบันคือการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวใหม่ อันจะเป็นทางทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเสริมสร้างพัฒนาประเทศยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          การที่สถาบันจะดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไป พนักงานของสถาบันทุกคนตระหนักดีว่า จำต้องรักษาวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการยึดหลักจริยธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมพึงปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน สถาบันและประเทศชาติเป้นส่วนรวม เพื่อเป็นแบบธรรมเนียมต่อไป จึงพร้อมใจกันให้คำปฏิญญาดังต่อไปนี้

1. จะปฏิบัติตนในฐานะพนักงานของสถาบัน ดังนี้

1.1 หาความรู้และฝึกตนเองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเองปฏิบัติในทางมิชอบ

1.2 รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร และประหยัด

1.3 ประพฤติปฏิบัติทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

2. จะปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานดังนี้

2.1 รักษาชื่อเสียงของหมู่คณะพึงละเว้นการวิพากย์วิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวของผู้ร่วมงาน และกระทบกระเทือนเพื่อนร่วมงานด้วยกริยาหรือวาจา

2.2 ยกย่องส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้ ความชำนาญและการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเพื่อความก้าวหน้าตามโอกาสอันสมควร

2.3 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือช่วยเหลือและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

3. จะพึงปฏิบัติตนเพื่อสถาบัน ดังนี้

3.1 รักษาชื่อเสียง ผลประโยชน์ และอุดมการณ์ของสถาบัน สนับสุนนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากงานหรือกิจกรรมของสถาบัน

3.2 สนใจในการดำเนินงานของสถาบัน ให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบพร่องใด ๆ หากมี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน

4. จะปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองดีของประเทศ ดังนี้

4.1 สนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสอันสมควร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสถาบัน

4.2 ยอมเสียสละ และปฏิบัติในสิ่งที่พึงกระทำเพื่อความดำรงอยู่รอดของประเทศชาติ

ลงชื่อผู้ให้คำปฏิญญา

นายสุขุม ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านฉบับเต็มคําปฏิญญาของ สสวท. :  https://50th.ipst.ac.th/ipst-history/

ดูคลิป กตัญญุตาครบรอบ 100 ปี ศ.ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์  : https://www.youtube.com/watch?v=bec7ShzeVqM

รักษาการผู้อำนวยการ สสวท. พนักงานและเจ้าหน้าที่ สสวท. ขอระลึกถึงคุณประโยชน์ ที่ ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ 

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. ที่ท่านได้สร้างไว้แก่ สสวท. ประเทศชาติ ด้วยความเคารพรักและอาลัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)