ชวนครูโค้ดดิ้งส่งผลงานเข้าประกวด CODING Achievement Awards ค้นหาสุดยอดครูจัดการเรียนรู้ดีเด่นทั้ง Unplugged และ Plugged Coding

สถาบันบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญคุณครูสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ ในการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding ที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับครูได้อย่างกว้างขวาง ค้นหาสุดยอดครูที่มีการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding ดีเด่นทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged Coding ชิงโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระอื่นที่ได้นำองค์ความรู้ด้าน Coding ไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เป็นผลงานการสอนในปีการศึกษา 2564-2565  สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ประเภทตามระดับชั้นที่สอน คือ การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ Unplugged Coding และการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์ Plugged Coding เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2565 และประกาศผลการคัดเลือกภายใน 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นครูสังกัด สพป. และ สพม. ทั่วประเทศ

2. ต้องเป็นผลงานการสอนในปีการศึกษาที่ 2564 – 2565

3. ผลงานแสดงถึงการนำองค์ความรู้ด้าน Coding ไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

การส่งผลงาน

1. รูปเล่มการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 50 หน้า

2. จัดส่งวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 15 นาที

ระยะเวลาการับสมัคร โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65 และ ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน 15 ส.ค. 65

การคัดเลือกผลงาน

  1. ประเภท Unplugged Coding (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
  2. ประเภท   Plugged Coding (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://sites.google.com/view/coding-awards

 ติดต่อสอบถามได้ที่

๐ Facebook: Gifted OBEC

๐ Facebook: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.


ส่งข้อความถึงเรา