สสวท. คว้ารางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า GLOBE โชว์ผลงานชนะใจส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานมอบโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกองค์กรที่ส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า  โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง สสวท. โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ได้รับการคัดเลือกจากผลงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง สสวท. ในงานนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 74 แห่ง โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล 10 หน่วยงาน คือ

 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานลูกเสือเเห่งชาติ
 • สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง สสวท. เป็นงานส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 – 2565  โดยกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมคนดี คนเก่ง และคนกล้า ได้แก่

 • การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 – 2565 GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC 2021 – 2022)  
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2564 – 2565 Thailand Junior Water Prize (TJWP 2021 – 2022) 
 • การประกวด GLOBE Thailand Teacher Shinning Star (GLOBE TSS 2021 – 2022)

ติดตามรายละเอียดผลงานของนักเรียน และครูที่ได้รับรางวัลได้จากเอกสารประกอบงานพิธีมอบรางวัล  GLOBE Thailand Awards ได้ที่เว็บไซต์ https://globefamily.ipst.ac.th/student-research/globe-thailand-awards


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content