สสวท. จับมือเครือข่ายวิชาการ สควค. 4 ภูมิภาค หนุนครู สควค. เป็นแกนนำวิชาการขยายผลการเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ร่วมกับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายวิชาการ สควค.  4 ภูมิภาค ณ ห้องประชุมการ์เด้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 

ความร่วมมือในการดำเนินงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพครู สควค. ให้เป็นผู้นำขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมกับศูนย์โรงเรียนเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดและวางแผนการพัฒนาครูแกนนำเครือข่ายวิชาการครู สควค.  4 ภูมิภาค ให้มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรของ สสวท. สามารถเป็นวิทยากรแกนนำในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content