สสวท. รับรางวัลประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. เข้ารับโล่รางวัลในงานประกาศผลและมอบรางวัลประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จาก “โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า  5,000 ล้านบาท”  จากกระทรวงการคลัง ณ แกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content