สสวท. รับสมัครครูอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี พัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. อบรมฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด้าเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนในทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้แก่ครูสาระเทคโนโลยีในโครงการฯ สามารถนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ พร้อมนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ

สสวท. จะจัดการเรียนอบรมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี ฯ แบบพบหน้าผ่านศูนย์อบรมที่เป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ โดยจัดการอบรมให้แก่ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ละ 80 คน รวมทั้นสิ้น 320 คน เพื่อส่งเสริมในครูได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนได้จริง นอกจากนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาครูตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ อีกด้วย

หมายเหตุ

  1. รับสมัครโรงเรียนละ 2 คน หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน สสวท. จะพิจารณาผู้สมัครเพิ่มเติมตามลำดับ/ระยะเวลาที่สมัคร
  2. การประชุมปฏิบัติการฯ ในภาคเหนือได้จัดไปแล้วในปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการรับสมัครเข้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท.

สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมที่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท.ที่  https://endb.ipst.ac.th

ระยะเวลาและสถานที่การรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูผู้ประสานงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้

  • ภาคกลาง นางสาววิชุดา  กันอ่วม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ   โทร. 089-1437301 อีเมล : vichuyst@gmail.com
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จ.มุกดาหาร โทร. 080-4026536 อีเมล : krueak@nmi.ac.th
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นางสาวพรรณพิมพ์ ศิริพัชรโชติ โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 092-5491951 อีเมล : phonpannakorn@kr.ac.th
  • ภาคใต้  นางจิรายุ  สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 089-8664588 อีเมล : kruyu@benjama.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content