ในท้องทะเลมีแรงลมผสมความเค็ม  ในอาชีพด้านสะเต็มมีแรงบันดาลใจ

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างคนคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนโลกให้ก้าวทันการพัฒนา สามารถแข่งขันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคตได้

คิดว่าหลาย ๆ ท่านน่าจะทราบกันแล้วถึงที่มาที่ไปของคำว่าสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่บูรณาการความรู้ 4 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการสังเกตุ คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือคิดค้นนวัตกรรมนำคุณค่า สร้างประโยชน์ให้ชีวิตตลอดรวมถึงสังคมของเรา

ในขณะที่การแพร่หลายของแนวทางสะเต็มศึกษากระจายความสำคัญสู่นานาประเทศ ด้วยเล็งเห็นถึงเป้าหมายผลลัพธ์ในการสร้างทรัพยากรบุคคลเป็นพลังเดินหน้าโลก 

บุคลากรที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ จุดประกายแรงบันดาลใจอาชีพด้านสะเต็มให้เยาวชนรุ่นถัด ๆ ไป ก็มีความสำคัญไม่อาจมองข้ามได้ นั่นคือ “ทูตสะเต็ม” หรือ STEM Ambassador

ทูตสะเต็ม นอกจากจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในอาชีพด้านสะเต็มคือ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ให้คำแนะนำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมสะเต็มในโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครู นักเรียนอีกด้วย

ยกได้ว่าเป็นเสมือน ครู เพื่อน พี่เลี้ยง แถมด้วยที่ปรึกษา ครบครันแบบ one stop service ก็ว่าได้

พบกับอาชีพด้านสะเต็มที่มีหลากหลาย ช่วยเสริม เติม ต่อ ก่อ และสร้าง การพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างกลมกลืน วันนี้แอดมินจึงอยากพาแฟนเพจไปสัมผัสอาชีพด้านสะเต็ม ซึ่งใช้ความรู้และทักษะตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการเพื่อเดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างอนาคต ในเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปักหมุดที่ คลังความรู้ SciMath หัวข้อวีดิทัศน์ชุด “ทูตสะเต็ม” https://www.scimath.org/stem-ambassadors

 แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดเต็มด้วยเนื้อหาและสารพัดสาขาอาชีพที่ใช้แนวทางสะเต็มศึกษาในการปฏิบัติงาน อาทิ ทูตสะเต็มตอน คณิตศาสตร์ในร้านกาแฟ  นักถ่ายภาพดาว  นักวางแผนการเดินรถ  สถาปนิกผังเมือง เจ้าหน้าที่กู้ภัย นักวิจัยดาราศาสตร์ เส้นทางสู่นักดูแลสัตว์ นักโภชนาการสัตว์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัยดาราศาสตร์ นักสื่อสารดาราศาสตร์ เป็นต้น


ส่งข้อความถึงเรา