สสวท. รับนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา หมดเขต 31 พ.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา คือ นักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ นักวิชาการด้านการบริหารจัดงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

นักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

  • คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

– มีประสบการณ์การบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application อย่างน้อย 1 ปี

– มีประสบการณ์การออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล Relational Database และการใช้เครื่องมือ Data Analysis Tool

– หากมีความรู้ด้านการใช้ภาษา SQL, PL/SQL, PYTHON, หรือ Power BI โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  • ลักษณะงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

– วางแผนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ

– วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจความต้องการและความเป็นไปได้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบ ให้ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

– ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน

– กำหนดแนวทางการจัดหาระบบงาน และจัดหา Development tools เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

– บริหารจัดการฐานข้อมูลทั้งรูปแบบ Back office และ Front office เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สสวท.

– กำหนดแนวทางและวางแผน การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาและให้บริการฐานข้อมูลระบบงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ

– ติดตามเทคโนโลยี/องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการด้านการบริหารจัดงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

  •  คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

– มีประสบการณ์การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี

– หากมีความรู้ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในหัวข้อ ระบบ Active Directory LDP ระบบ DNS IPV6/IPV4 ระบบ Wireless System, Network Infrastructure(LAN WAN) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Exchange Online, Exchange on premise) Network & Internet Security หรือ Network Monitoring Tool โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  • ลักษณะงานด้านการบริหารจัดงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

– วางแผนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ

– วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์ ควบคุม และดูแล การบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในด้านข้อมูล ด้านบริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบและการแก้ไขปัญหา

– งานบริหารจัดการเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต

– งานปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

– พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ

– ควบคุมและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายด้วยเครื่องมือการตรวจสอบ รวมทั้งการเฝ้าระวังเครือข่าย

 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

– วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต้น 28,000 บาท

– วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต้น 37,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาล

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง

วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://recruit.ipst.ac.th เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content