สสวท. หารือการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิชาการ สสวท. ต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันในโครงการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสี่หน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว ในการส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมและลดช่องว่างทางการศึกษาของคนพิการ และยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าบุคคลทั่วไป โดยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์นี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกสำหรับนักเรียนพิการทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี (สสวท.) สำนักงานชั่วคราว อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 กรุงเทพฯ

ประกอบด้วย

สสวท.

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.
 • ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
 • ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
 • ดร.จีราพร สังขเวทัย  ผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี
 • ดร.เบญจพร วรรธนวหะ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • ดร.วชิร ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • ดร.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี
 • นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์    สาขาเทคโนโลยี

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

 • นายปรีชา แสงวุฒิ
 • นางสาวธีราพร โคโตสี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
 • นางสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์
 • นายอิษวัต บัลลพ์วานิช
 • นายถิรทิพย์ จุ้ยทองคำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ดร.คณิตย์ ผามะณี

ส่งข้อความถึงเรา