สสวท. กระตุ้นต่อมคิดเรียนวิทย์สร้างสรรค์ กับบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเสริมทักษะการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กับบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา ”ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  ได้ฝึกฝนทักษะและสมรรถนะที่สำคัญเช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา ขณะเดียวกันคุณครูยังสามารถใช้บอร์ดเกมนำเข้าสู่บทเรียนหรือทบทวนบทเรียนเรื่อง“สิทธิบัตรการประดิษฐ์” และ “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” ได้อีกด้วย ได้ทั้งความรู้และสนุกสนานดาวน์โหลดคู่มือการเล่นบอร์ดเกม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่คลังความรู้ SciMath สสวท. คลิกที่ https://www.scimath.org/ebook-technology/item/13010-2023-05-02-03-30-43ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Facebook การออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. : https://www.facebook.com/dtthailand


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content