สสวท. อบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการใช้สื่อ Project 14 “สื่อออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการอบรมครูในโครงการฯ เรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการใช้สื่อ Project 14 (สื่อออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ สสวท. ได้ติดตามผลการอบรมครูเพื่อสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับการอบรม

ผลการติดตาม ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทักษะ  เนื้อหา และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และมีความมั่นใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ติดตามผลการอบรมครูในโครงการ 3 จังหวัด ดังนี้

ฉะเชิงเทรา      

  • โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 
  • โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว 

เชียงราย         

  • โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต
  • โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา

น่าน    

  • โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
  • โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยลู่

ผู้ที่สนใจสื่อ Project 14 (สื่อออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.) เข้าชมได้ที่ https://proj14.ipst.ac.th/


ส่งข้อความถึงเรา