สสวท. จับมือองค์การค้าของ สกสค. อบรมครู เสริมทักษะความเข้าใจการใช้หนังสือในชั้นเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. จัดอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้หนังสือเรียนและสื่อการสอนของ สสวท. ในชั้นเรียน ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้เครื่องมือทางเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสื่อเสริมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียน ณ โรงเรียนหอวัง อบรมระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

คลิกชมคลิปที่นี่ :https://www.facebook.com/ipst.thai/videos/1063105738447626/

ติดตามข่าวการอบรมครูครั้งต่อไปได้ที่นี่ https://www.facebook.com/ipst.thai


ส่งข้อความถึงเรา