สสวท. จับมือองค์การค้าของ สกสค. อบรมครูจุดพลังทักษะจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสู่สมรรถนะ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. จัดอบรมครู หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูในยุคดิจิทัลสู่สมรรถนะ” เพื่อสร้างทักษะความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัล  โดยเน้นให้ครูได้ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เทคนิคการสอนเชิงรุกและการใช้สื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนในยุคดิจิทัล เช่น เกมไซน์-โคไซน์ กิจกรรมชิงช้าสวรรค์  สืบจากกราฟ ฯ โดยมีคณะวิทยากรจาก สสวท. ประกอบด้วย ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม อ.ปฐมาภรณ์ อวชัย และ อ.พัฒนชัย รวิวรรณ จาก สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. ได้นำเทคนิคการสอนและให้คำแนะนำโดยใกล้ชิด ณ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

ติดตามข่าวได้จาก Facebook:  IPST Thailand และ IPST Bookstore  


ส่งข้อความถึงเรา