สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบของกิจกรรมตามศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายหัวเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยได้ต่อไป ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ที่ คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/ebook-stem   


ส่งข้อความถึงเรา