สสวท. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปึ 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่าย พสวท. ได้คัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2566 สสวท. ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  สสวท. จึงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับการคัดเลือกให้จารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปึ 2566 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา (พสวท. รุ่น 2) สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ (พสวท. รุ่น 5) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ (พสวท. รุ่น 6) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร (พสวท. รุ่น 12) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ (พสวท. รุ่น 16) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. ดร.พจมาน ท่าจีน (พสวท. รุ่น Y) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ่านประกาศฉบับเต็มคลิกที่นี่  https://shorturl.asia/nKeAL

Website: หอเกียรติยศ พสวท. DPST HALL OF FAME: https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=1088


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content