สสวท. กระตุกต่อมจินตนาการเยาวชน เรียนวิทย์ผ่านภาพยนตร์ ฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 “ คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู”

 นับตั้งแต่ พศ.2564 เป็นต้นมา ทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ ได้เริ่มเดินหน้าสู่เป้าหมายปี พศ. 2573 เพื่อบรรลุภารกิจคืนความสมดุลให้โลกและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

หากมองแบบโลกสวยก็อาจจะวางใจเพราะเห็นเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัว แต่ภัยธรรมขาติในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความถี่ ความรุนแรง และความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย น้ำแข็งขั้วโลกละลาย โรคระบาดที่มีที่มาจากการสูญเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อมโลก  

หรือแม้แต่พายุทะเลทรายซึ่งในบางพื้นที่ดูเหมือนไกลตัวและเป็นเรื่องปกติ ทว่าก็มีรายงานถึงความไม่ธรรมดาเพราะนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

คลื่นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมและความจำเป็นท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขัน แม้จะตอบโจทย์การชีวิตในปัจจุบัน ทว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอจนถึงอนาคต เพราะได้ปรากฎโฉมแล้วในวันนี้

 วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ปัญหามลพิษ ของเสีย สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถดถอยลง ส่งกระทบเป็นลูกโซ่ถึงการเกษตร การเพาะปลูกแหล่งอาหารโลกที่ปลอดภัยและมีเพียงพอสำหรับมนุษยชาติ

เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 จึงจัดขึ้นปีนี้ภายใต้หัวข้อ คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู (REIMAGINE RECREATE RESTORE) โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย อพวช. และหน่วยงานหลักร่วมจัด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566 ชมฟรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 18 แห่งทั่วประเทศ 

นำเสนอภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากทั่วโลก 34 เรื่อง ประกอบด้วยภาพยนตร์สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว  ภาพยนตร์หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ภาพยนตร์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ เรียนรู้คู่เพลิดเพลิน โรงเรียนที่สนใจสามารถนำนักเรียนเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ผู้ปกครองนำบุตรหลานชมฟรี ดูรายละเอียดและเลือกศูนย์ฉายได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th หรือ www.sciencefilmfestival.org

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 จุดพลังบวกให้เยาวชน ปกป้องความสมดุลของระบบนิเวศ  สู่เส้นชัยทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ พศ.2573  ที่ใกล้จะถึงนี้

ร่วมมือกันเพื่อบรรลุภารกิจคืนความสมดุลให้โลกและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content