ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้น่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบสอบถามที่กำหนด เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึง การมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน จึงขอขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถคลิกที่นี่  https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank  หรือ สแกน QRCode ด้านล่าง

คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม กรุณาระบุ

ประเภทหน่วยงาน : องค์การมหาชน

สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรายงานข้อมูล : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่ใช้บริการ : ระบุหน่วยงานของ สสวท. ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้บริการ


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content