สสวท. ประชุมร่วมกับบริษัท SCBX “แนวทางการรับนักเรียนทุน พสวท. เข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโลยี (สสวท.) พร้อมด้วย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ฝ่าย โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สสวท.  ประชุมร่วมกับบริษัท SCBX “แนวทางการรับนักเรียนทุน พสวท. เข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน” หรือโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  อาคารสำนักงานชั่วคราว สสวท. ชั้น 9 อาคารสิริภิญโญ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้บริหารและพนักงานจาก SCBX

1.คุณพัตราภรณ์  สิโรดม      Chief Talent Officer

2.คุณวิทวัส  อัศวนภากาส    Head Talent Business Partner

3.คุณพนัชกร   แห่งถาวร      Talent Business Partner

4.คุณมนตรี   กิจวัลลภ         L&D Professional


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content