สสวท. รับสมัครนักเรียนแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ เวทีเปล่งศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เปิดรับสมัครถึง 5 เมษายนนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2566 อายุระหว่าง 14 – 19 ปี สัญชาติไทย เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2024) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567 ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี โดยมีทักษะการฟัง สื่อสารและตอบโต้ภาษาอังกฤษ  ในระดับดี ดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊กฟิสิกส์สัประยุทธ์ประเทศไทย https://www.facebook.com/TYPT.TH หรือ https://sites.google.com/site/iyptthailand สอบถามที่อีเมล iypt.th@gmail.com สมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/aHPcFwXBr3m3VewP7 หรือ QR Code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ เป็นการแข่งขันเชิงวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะคำตอบจาก   ผลการทดลอง ข้อมูล ทฤษฎีและโปรแกรมจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์แล้วนำเสนอ ตอบข้อซักถาม และแก้ข้อโต้แย้งกับฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบการอภิปราย เวทีนี้เป็นการชิงไหวชิงพริบของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสามารถเยี่ยมยอดจากประเทศต่าง ๆ นับเป็นการแข่งขันทางฟิสิกส์เวทีเดียวของโลกที่มีการประลองทางวิชาการ นักเรียนไทยมีโอกาสได้แสดงฝีมือในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้ร่วมนำเสนอ โต้ตอบกับนักเรียนต่างชาติ สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ


ส่งข้อความถึงเรา