สำนักพัฒนาครูและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

 1. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรและหน่วยงานภายใน สสวท. ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วางแผน กำหนดแนวทางและร่วมบริหารเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
 4. ดำเนินงานโครงการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร)
 2. พัฒนาคณาจารย์จากเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาต่อ สำหรับครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย
 6. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. https://smt.ipst.ac.th

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสังกัด
 2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3156 – 3159

อีเมล
smt@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipst.teacher

เว็บไซต์
pd.ipst.ac.th

 1. ดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิจัย พัฒนา และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3250- 3262

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/dpstcenter

เว็บไซต์
www.ipst.ac.th/unit-dpst

 1. ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3350 – 3360

อีเมล
psmt@ipst.ac.th

เว็บไซต์
www.ipst.ac.th/unit-psmt

 1. ดำเนินการสรรหาและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เพื่อพัฒนาและกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน
 3. บริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3450 – 3459

อีเมล
โอลิมปิกวิชาการ:

อัจฉริยภาพ:
genius@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
โอลิมปิกวิชาการ:
fb.com/Olympic-ipst

อัจฉริยภาพ:
fb.com/geniuscenter.ipst

เว็บไซต์
โอลิมปิกวิชาการ:
olympic.ipst.ac.th

อัจฉริยภาพ:
genius.ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา