ศธ. แถลงข่าวความคืบหน้านโยบาย Coding for All : ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล

(11 สิงหาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวความคืบหน้านโยบาย Coding for All : ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล โดยชูนโยบาย Coding For All คือ ทางรอดสู้ทุกวิกฤต ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล พร้อมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระจายการเรียนรู้สู่ประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาหลักสูตร Coding สำหรับนักเรียน-นักเรียนพิเศษ-บุคคลทั่วไปในทุกกลุ่มอาชีพผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวะเกษตรและประมง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โค้ดดิ้งแห่งชาติ และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก รมช.ศึกษาธิการ ร่วมกันผนึกกำลังเดินหน้านโยบาย เร่งกระจายสู่ทุกภาคส่วน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบาย Coding For All ได้ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี นับว่าประสบความสำเร็จมีความคืบหน้าไปอย่างมาก มีคณะทำงานและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในหลายภาคส่วนอย่างเป็นระบบ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเร่งกระจายการเรียนรู้ Coding ไม่เฉพาะแต่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องกระจายไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด รวมถึงปูพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาไปถึงเด็กทุกคนโดยไร้ขอบเขต สร้างโอกาสเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ เชื่อว่า Coding คือ ทางรอดของทุกวิกฤต เราจะสร้างองค์ความรู้และปลูกฝัง Coding ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ภาคการศึกษานำ และใช้กลไกของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าเมื่อมีการเรียน Coding ในระดับที่สูงขึ้น เราจะสามารถสร้าง Platform ของประเทศไทยได้เองแล้วสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในที่สุด  รวมถึงการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ Coding แห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งในด้านของผู้สอนและผู้เรียน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมครู และบุคลากรการศึกษาไปแล้วกว่า 300,000 คน มีการพัฒนาหลักสูตร Coding ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีการออกแบบการเรียน Unplugged Coding ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นคู่มือให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ Coding แห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding ซึ่งความจำเป็นต้องเรียน Coding และ Coding มีความคำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยจากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์  CCTV สมาร์ทคาร์  ตู้เย็นที่เชื่อมต่อกกับอินเตอร์เน็ต โดยคิดจากจำนวนบุคลากร มีอุปกรณ์ คนละ 5-6 ชิ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงในตัวอย่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่นำการคำนวณ เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลที่นำ high speed camera และ ใช้คอมพ์คำนวณทิศทางการตก  รวมถึงการวิ่งเร็วเพื่อเข้าเส้นชัยก่อน สิ่งเหล่านี้ใช้การคำนวณจาก Coding และอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ด้วย ต้องรู้และเข้าใจในวิธีใช้และวิธีการทำงาน ดังนั้น การขับเคลื่อนหลักสูตร Coding  สสวท. ได้จัดทำหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาขึ้นพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาที่ 6 รวม 12 ชั้นปี  การปูพื้นฐาน Coding ตั้งแต่เด็กเพื่อเตรียมเด็กไทยให้เท่าทันโลกศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการปรับตัว ทำงานและคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ได้แบ่งวิชาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก คือ

  • 1. Computer Science/Coding (คิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เป็นระบบ)
  • 2 Information and Communication Technology : ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสสื่อสาร)
  • 3. Digital Literacy (การรู้เท่าทันดิจิทัล)

สสวท. จัดแผนการอบรมครูและบุคคลทั่วไปในด้าน Coding  โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หรือ โค๊ดดิ้ง (Coding) สำหรับครูหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และระดับขั้นสูง อบรมครูแกนนำ รวมทั้งการบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆ  โดยแบ่งเป็น Coding for All โดยใช้ฐานครูมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนำขยายไปสู่ AI for School และ Coding for Farm สู่ภาคเกษตรต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ที่มาข่าว : https://moe360.blog/2021/08/11/coding-for-all-2/