สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI for Schools หลักสูตร 4

สมัครเรียนฟรีก่อนหมดกำหนด สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI for Schools หลักสูตร 4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนครูและผู้สนใจเสริมพลังเรียนรู้ฟรีกับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 (AI for Schools Level 4) รุ่นที่ 2 พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แช็ตบอต หุ่นยนต์และเกมอย่างง่าย

วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่ายได้สร้างความตระหนักในการปรับตัวเมื่อ AI เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพรวมทั้งเข้าใจประเด็นด้านจริยธรรมกับ AI อีกด้วยจำนวนชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง เรียนฟรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เรียนจบภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ผ่านการอบรมต้องมีคะแนนรวม 80% ขึ้นไป สมัครฟรีที่ https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses