ผู้อำนวยการ สสวท. แถลงผลงานปี 64 ประกาศเปิดสถานที่ทำการสอดรับนโยบายเปิดประเทศ พร้อมปักหมุดใช้ดิจิทัลและนวัตกรรม ใน 5 ปีถัดไป

สสวท. จัดกิจกรรมผู้อำนวยการพบพนักงาน สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลพร้อมกลไกการปฏิบัติงาน Work from Home ควบคู่กัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 / ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม “ผู้อำนวยการพบพนักงาน” ผ่านระบบออนไลน์ แถลงผลงานช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้จุดเน้น “IPST Go Digital สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหม่” ที่สนับสนุนให้การเรียนรู้ปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยระบบออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีผลงานสำคัญ ได้แก่ สื่อดิจิทัล Project 14 การอบรมครูออนไลน์ การจัดค่ายออนไลน์ และการบริหารจัดการภายในแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน Work from Home อย่างเต็มรูปแบบ

ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวถึงผลงานเด่นของ สสวท. ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบในหลายการประชุมหลายครั้งด้วยกัน เช่น การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (IPST Learning Space) การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้ง (Coding) การพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค 14 (Project 14) และการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นต้น  รวมถึงการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization และรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) ซึ่ง สสวท. มีผลคะแนนอยู่ที่ 95.62 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการ สสวท. ประกาศเปิดสถานที่สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยให้บุคลากรสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และใช้กลไกการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ควบคู่กัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และได้กำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าพนักงานมากกว่า 98% ของทั้งหมดจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน สสวท. ในอนาคตระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่จะเน้นการใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะแถลงรายละเอียดแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในงานสถานปนา สสวท. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2565 ต่อไป


ส่งข้อความถึงเรา