สสวท. รับรางวัลสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับโล่รางวัลสนับสนุนการพัฒนากองทุนดีเด่น ประจำปี 2563 จาก “โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสวท. ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ 13 ได้รับ “รางวัลสนับสนุนการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า  5,000 ล้านบาท” ในงานวันประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ แกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท


ส่งข้อความถึงเรา