ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE)


NOT FOUND

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักวิธีดำเนินการตรวจวัด GLOBE

รวมผลงานวิจัยนักเรียน

ชุมชน GLOBE

DIY อุปกรณ์ สื่อ กิจกรรม เกม

หลักสูตรอบรมครู

GLOBE Channel

ข่าว และ กิจกรรม

รูปภาพ
วิดีโอ

คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้
ไลเคนส์บ่งชี้คุณภาพอากาศ

คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้
การผลิตาของต้นไม้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

รูปภาพ
วิดีโอ

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(Earth System Science: ESS) โดยการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง แม่นยำ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เข้าใจแบบจำลอง และทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ ปัญหาและการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างแท้จริง และยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการ GLOBE ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้

จุดมุ่งหมายของ GLOBE

ให้นักเรียน ครู และชุมชน ทั่วโลก สามารถพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของโลก และตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา)

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ GLOBE ได้อย่างไร

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ GLOBE ประเทศที่ 85 โดยการเซ็นต์สัญญาระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศ

บทบาทหน้าที่

  1. เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการดำเนินการร่วมกับ The U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) เพื่อดำเนินโครงการ The Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริการ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของโลก และตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา)
  2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารจัดการและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
  4. ส่งเสริมการทำงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1124, 1128

โทรสาร
0 2381 3849

อีเมล
globeproject@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/GLOBEThailandOfficial


ส่งข้อความถึงเรา