วิทยาการคำนวณ

coding achievement award

…… under construction. ….

    คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน


ดาวน์โหลดที่นี่(pdf)
ปรับปรุงล่าสุด 16 พ.ค. 2561

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.๑-๖

 คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียน ป.๑
แบบฝึกทักษะ ป.๑
หนังสือเรียน ป.๒
แบบฝึกทักษะ ป.๒
หนังสือเรียน ป.๓
แบบฝึกทักษะ ป.๓
หนังสือเรียน ป.๔
แบบฝึกทักษะ ป.๔
หนังสือเรียน ป.๕
แบบฝึกทักษะ ป.๕
หนังสือเรียน ป.๖
แบบฝึกทักษะ ป.๖

ระดับมัธยมศึกษา

 • จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306 เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com หรือ
 • ติดต่อสำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร 0-2392-4021 ต่อ 3102, 3106 โทรสาร 0-2392-3596
  เว็บไซต์ http://bookstore.ipst.ac.th (วิธีการสั่งซื้อ)

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

Project 14
คลังความรู้ SciMath

๑. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๒. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๓. หลักสูตรอบรมออนไลน์ Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
๔. หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา
๕. หลักสูตรโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding)
                  – สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
                  – สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
                  – สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
                  – สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

สำหรับผู้สอน

 สำหรับผู้เรียนสำหรับผู้เรียน

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

          สาขาเทคโนโลยี สสวท. เดิมชื่อสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยจัดให้มีสาระเทคโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และยกเลิกสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยยกเลิกทีละปี คือ ปีการศึกษา 2561 ยกเลิกในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2562 ยกเลิกในระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  ปีการศึกษา 2563 ยกเลิกในทุกระดับชั้น และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ้างอิงตามประกาศคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้)

          สาขาเทคโนโลยี สสวท. มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาระเทคโนโลยี
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสาระเทคโนโลยี
 3. ดำเนินการวิจัย พัฒนา จัดทำแบบเรียน แบบฝึกทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนทุกประเภทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี
 4. เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี
 5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี

ติดต่อสาขาวิชา

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3406

โทรสาร
0 2392 6628

อีเมล
cs@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/oho.ipst

นางสาวจีระพร สังขเวทัย

รักษาการผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี
เบอร์ต่อภายใน 3415

นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อภายใน 3407

นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เบอร์ต่อภายใน 3406

นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์ต่อภายใน 3413

นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ

นักวิชาการ
เบอร์ต่อภายใน 3413

นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อภายใน 3414

นายพนมยงค์ แก้วประชุม

นักวิชาการ
เบอร์ต่อภายใน 3413

นางสาวทัศนีย์ กรองทอง

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อภายใน 3409

นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร

นักวิชาการอาวุโส
เบอร์ต่อภายใน 3415


ส่งข้อความถึงเรา