“สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA”

สรุปบรรยายพิเศษหัวข้อ “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA” โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในงานประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 (SMT Collaborative School Symposium 2022) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

VUCA World คือโลกในยุคปัจจุบันที่ “ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ” ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ทุกวันนี้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่จะเข้าถึงและโดนใจนักเรียนได้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ครูคือบุคคลสำคัญที่จะเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ ให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่มีความหลากหลายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

สสวท. เห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยดำเนินการครอบคลุมทุกองค์ประกอบทั้งการพัฒนาครู พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สร้างระบบพี่เลี้ยงและชุมชนการเรียนรู้ และมีระบบติดตาม เพื่อผลลัพธ์คือ

  1. ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. ครูมีความรู้ผนวกวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  3. นักเรียนมีสมรรถนะที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

จากการที่โลกในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก นอกเหนือจากที่ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียน และการวัดผลประเมินผลแล้ว ครูจะต้องมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีร่วมด้วยอย่างเหมาะสม

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ย้ำว่า “อย่ายึดติดว่าครูต้องสอนเนื้อหาทั้งหมด จะทำอย่างไรให้เด็กทำได้ตามตัวชี้วัดโดยครูไม่ต้องทำการเรียนการสอน เช่น ครูทำตัวเป็นผู้อำนวยการการสอน โดยครูอาจมอบหมายให้เด็กไปดูคลิปการเรียนการสอนใน project14 (https://proj14.ipst.ac.th/) แล้วมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยมีครูช่วยเพิ่มเติมเสริมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์”

นอกจากนี้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ยังพูดถึงปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับการศึกษาไทย ทำอย่างไรจึงจะเป็นครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับยุค VUCA ครู ผู้สนใจสามารถรับชม หรือดูคลิปย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/fxi4GK37pw/

“คุณครูในยุค VUCA ต้อวทำตัวเป็นผู้อำนวยการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เท่าทันกับการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต”


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content