สำนักวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. วิจัย พัฒนา และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3.  เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1158, 1159

อีเมล
physicsipst@gmail.com

เฟซบุ๊ก
fb.com/physics.ipst

วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1158, 1159

อีเมล
earth@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/earthscienceIPST

รายวิชาเพิ่มเติมเคมี

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

รายวิชาเพิ่มเติมเคมี

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
เคมี:
ต่อ 1253

ชีววิทยา:
ต่อ 1253

อีเมล
เคมี:
chemistry@proj.ipst.ac.th

ชีววิทยา:

เฟซบุ๊ก
เคมี:
fb.com/ChemistryIPST

ชีววิทยา:
fb.com/IPST-Biology

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1350, 1353, 1363

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipst.earlychildhood

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1350, 1353, 1363

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/primaryscience

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1350,1353, 1363

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/secondsci

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1550, 1552, 1554

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1010, 1452

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1650

อีเมล
cs@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/oho.ipst

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1750 – 1753

อีเมล
globe@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/GLOBEThailandOfficial

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการดำเนินการร่วมกับ The U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) เพื่อดำเนินโครงการ The Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริการ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของโลก และตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา)
  2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารจัดการและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
  4. ส่งเสริมการทำงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม


ส่งข้อความถึงเรา