ฟิสิกส์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์ภายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ มีจำนวนทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 2.2 จำนวน 10 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 2.3 จำนวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ดังรายละเอียดในเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

มาตรฐาน ว 2.2

เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

มาตรฐาน ว 2.3

เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF


การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รวมทุกสาระ)

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจำนวนทั้งหมด 67 ผลการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ผลการเรียนรู้ในหมวดของเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จำนวน 4 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ดังรายละเอียดในไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ทั้งนี้ ครูผู้สอนอาจกำหนดผลการเรียนรู้ขึ้นเอง ตามความเหมาะสมและจุดเน้นของโรงเรียน

 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(รวมทุกสาระ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รวมทั้ง ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับของประเทศ ผู้เขียนตำราและสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำหรือจัดหาตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร การจัดทำแบบทดสอบและข้อสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา และอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ไม่เกิดความสับสนหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเช่นในอดีต

ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และผลการเรียนรู้ สาระฟิสิกส์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวิเคราะห์ทั้งในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติ (affective domain) ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาหลังจากเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยแนวการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน และแนวการประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตคติที่วิเคราะห์ได้จากตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) และ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สาระฟิสิกส์ ได้จากการคลิกที่รูปด้านล่าง

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์  ระดับ ม.ปลาย

คลิกที่ชั้นปี เพื่อดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ของแต่ละชั้นปี

 ตั้งแต่ได้มีการเริ่มก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในปี พ.ศ. 2515 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ได้มีการแก้ไขและพัฒนาจำนวนหลายฉบับโดยในแต่ละหลักสูตรมีแนวคิด จุดประสงค์ และแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างกัน เชิญศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. จากหลักสูตร พ.ศ. 2519 – หลักสูตร พ.ศ. 2551 โดยคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ภาพด้านล่าง

เชิญศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียน ได้จากคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ และคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.5 เล่ม 2  โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของคู่มือครูเล่มที่ต้องการ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่หน้าดาวน์โหลด

ในการสอนวิชาใด ๆ ก็ตาม ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องสอนวิชานั้นเสียก่อน เพราะความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นสิ่งกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ ดังนั้นครูฟิสิกส์จึงต้องศึกษาให้เข้าใจในจุดประสงค์ของวิชาฟิสิกส์ เพื่อการตัดสินใจเลือกดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละชั้นเรียน

ก่อนที่จะพิจารณาจุดประสงค์ของวิชาฟิสิกส์ ขอให้ครูผู้สอนทำความเข้าใจกับจุดประสงค์รวม ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขตและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
 6. เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 7. เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์ข้อแรก ขยายความได้ว่าต้องการให้มีความรู้ในเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ดีจุดประสงค์ข้อนี้ยังมิได้มุ่งการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงค์ข้อสอง ต้องการให้นักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ ในหลายด้าน เช่น นักวิทยาศาสตร์จะสนใจแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อในสิ่งที่ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงได้ด้วยประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือที่ขยายขอบเขตประสาทสัมผัสของมนุษย์เท่านั้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นความจริงสากล นั่นคือสามารถทดสอบได้ทุกเมื่อไม่จำกัดสถานที่หรือตัวบุคคล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานที่พบขึ้นใหม่ เป็นต้น  

จุดประสงค์ข้อสาม ต้องการให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าคิดค้นและแก้ปัญหาโดยเน้นฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการให้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การไม่เชื่อคำกล่าวที่เลื่อนลอย การใช้คำอธิบายที่มีเหตุผลหรือมีหลักฐานยืนยันที่เหมาะสม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อได้ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม มีความซื่อตรงไม่บิดเบือนข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

จุดประสงค์ข้อสี่ ต้องการให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและมีจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

จุดประสงค์ข้อห้า ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและระมัดระวังในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จุดประสงค์ข้อหก ต้องการให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตความเป็นอยู่ได้ เช่น รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม งดเว้นสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพ รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม เป็นต้น

จุดประสงค์ข้อเจ็ด ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ การไม่เชื่อคำกล่าว ที่เลื่อนลอย การใช้คำอธิบายที่ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานยืนยันที่เหมาะสม การยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นและยอมเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อได้ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม มีความซื่อตรง ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

                จากจุดประสงค์รวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เมื่อนำมากำหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะของกลุ่ม วิชาฟิสิกส์อาจเขียนได้ดังต่อไปนี้

1.       เพื่อให้เข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์

2.       เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้จากปรากฎการณ์จริงกับคำอธิบายทางทฤษฎี

3.       เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของข้อมูลที่ได้ว่า ขึ้นกับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด

4.       เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.       เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงความคิดและเชิงการปฏิบัติ

6.       เพื่อให้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์

7.       เพื่อให้มีความใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

8.       เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียต่อสังคมในการนำความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

9.       เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต้องพิจารณาว่า กิจกรรมนั้น ๆ มุ่งให้บรรลุตามจุดประสงค์ข้อใดบ้าง โดยพยายามให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งขึ้นกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ


E-BOOKS และ ตัวอย่างหนังสือเรียนฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2560

เชิญเลือกซื้อ E-Book ของหนังสือเรียนแต่ละเล่ม พร้อมดูตัวอย่างหนังสือได้ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือเรียนเล่มที่ต้องการ (ตัวอย่างหนังสือประกอบด้วย สารบัญ คำอธิบายรายวิชา และเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเรียน) 

เฉลยแบบฝึกหัด
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิก

พันธกิจกลุ่มสาขาฟิสิกส์

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ริเริ่ม ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์
 3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำการทดลองทางฟิสิกส์

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2208, 2210

โทรสาร
0 2392 3772

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/physics.ipst