การออกแบบและเทคโนโลยี


การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ โดยใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สอยของทุกคน กล่าวคือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ก็ยังสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้ ซึ่งหลักการดังกล่าว นอกจากจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสังคมไทยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

SCAMPER: เทคนิคกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เทคนิคหรือวิธีการฝึกคิดและปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีหลายวิธี เช่น การระดมสมอง การปรับสภาพแวดล้อมในการคิด การใช้คำถามกระตุ้นความคิด บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคหรือวิธีการที่เรียกว่า SCAMPER

  • – จัดจำหน่ายโดยองค์การค้าของ สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
    อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306 เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com หรือ
  • – ติดต่อสำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
    924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร 0-2392-4021 ต่อ 3102, 3106 โทรสาร 0-2392-3596  เว็บไซต์ http://bookstore.ipst.ac.th (วิธีการสั่งซื้อ)

ฉบับพิมพ์เป็นเล่มปกสี เนื้อในขาวดำ มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้า ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือที่เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

ฉบับไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี โดยคลิกที่ปกคู่มือครูแต่ละเล่ม จะนำไปสู่การดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ Scimath.org ของ สสวท.

ความหมายของเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

ตัวอย่างชิ้นงานกลไกลูกเบี้ยว ตอนที่ 1

ตัวอย่างชิ้นงานกลไกลูกเบี้ยว ตอนที่ 2

ตัวอย่างชิ้นงานกลไกลูกเบี้ยว ตอนที่ 3

การระดมสมอง

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

ความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรม

การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระการออกแบบและเทคโนโลยีปรากฎเป็นครั้งแรกในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหา  สามารถออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน          

ปัจจุบันสาระการออกแบบและเทคโนโลยีจัดอยู่ใน สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3502

โทรสาร
0 2382 3243

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/dtthailand

ดร.จีระพร สังขเวทัย

รักษาการผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี
เบอร์ต่อ 6305

ดร.ขจิต เมตตาเมธา

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 3505

นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 3503

ดร.สุทธิดา เชื่อมกลาง

นักวิชาการอาวุโส
เบอร์ต่อ 3503

ดร.นุศวดี พจนานุกิจ

นักวิชาการอาวุโส
เบอร์ต่อ 3504

นายสยามชัย สุกใส

นักวิชาการ
เบอร์ต่อ 3504

นางสาวสิริพร ศิริรัตนพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เบอร์ต่อ 3502


ส่งข้อความถึงเรา